fbpx

Dawcy krwi, a zwolnienie od pracy – podcast


 

Dzisiejszy post rozpoczyna serię przygotowanych przez nas mini podcastów na temat zdrowia. Chcemy aby były one jak najbardziej konkretne, odpowiadające na Wasze pytania. W pierwszym nagraniu omówimy temat dawców krwi, a mianowicie:

Czy dwa dni zwolnienia od pracy przysługują wszystkim dawcom krwi, czy tylko tym oddającym osocze po przechorowaniu COVID-19?

Dlaczego ten temat został jako pierwszy wybrany? Pod koniec stycznia 2021 r. została zmieniona ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (link). Do tej pory uprawnienia dawców krwi regulował artykuł 9 ustawy. Według tego artykułu zasłużonemu honorowemu dawcy krwi i honorowemu dawcy krwi przysługuje:

1) zwolnienie od pracy oraz zwolnienie od wykonywania czynności służbowych w dniu, w którym oddaje krew, i na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

2) zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy;

3) zwrot kosztów przejazdu do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju; koszt przejazdu ponosi jednostka organizacyjna publicznej służby krwi;

4) posiłek regeneracyjny.

Jakie zaszły zmiany?

Co się więc wydarzyło pod koniec stycznia? Został dodany do ustawy o publicznej służbie krwi art. 9a, który to stanowi, że w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii honorowemu dawcy krwi, który oddał krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19, przysługują uprawnienia, o których mowa w art. 9, czyli wszystko to co zostało powyżej wymienione, z tym że wymiar zwolnienia od pracy oraz zwolnienia od wykonywania czynności służbowych przysługuje w dniu, w którym oddał krew lub jej składniki, oraz w dniu następnym.

Ponadto honorowemu dawcy krwi, który oddał co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocze po chorobie COVID-19, przysługuje ulga w wysokości 33% na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego:

a)kolejowego w 1 i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej,

b)kolejowego w 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne

– na podstawie biletów jednorazowych.

Honorowy dawca krwi, któremu przysługuje ulga na przejazd, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest obowiązany do uiszczenia dopłaty w wysokości stanowiącej różnicę między należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 1 a należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 2.

Na podstawie jakich dokumentów przysługują nam powyższe ulgi?

Dokumentem poświadczającym uprawnienia:

  • w przypadku dni wolnych w pracy będzie zaświadczenie wydane przez regionalne centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA
  • w przypadku ulgi na przejazdy będzie to zaświadczenie potwierdzające co najmniej 3 donacje wydane przez regionalne centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA.

 

Reasumując i odpowiadając na pytanie z tytułu dzisiejszego spotkania. Czy dwa dni zwolnienia od pracy przysługują wszystkim dawcom krwi, czy tylko tym oddającym osocze po przechorowaniu COVID-19? Odpowiedź brzmi – wszystkim ale jedynie w okresie ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.